THÔNG BÁO HỌP CỔ ĐÔNG ĐỊNH KỲ

CÔNG TY CỔ PHẦN

PGA PARTNER

————————–

Số:         /TB/PGA.P

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====================

Hà Nội, Ngày  31  tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

HỌP CỔ ĐÔNG ĐỊNH KỲ

 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty

 

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Hội nghị Cổ đông tháng 4 năm 2022

Thời gian: Bắt đầu từ 20h00 Chủ Nhật, ngày 03 tháng 4 năm 2022;

Địa điểm: Phòng Zoom Công ty Cổ phần PGA Partner;

Nội dung:

  1. Công bố sản phẩm Công nghệ chính thức đưa vào vận hành khai thác;
  2. Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 4 và 6 tháng tiếp theo của năm 2022;
  3. Thống nhất phân bổ các quyền lợi về nhận thêm các loại cổ phần trong hệ sinh thái của quý cổ đông sở hữu cổ phần PGA-P .
  4. Bàn bạc kế hoạch tổ chức 03 sự kiện lớn năm 2022 và nhận sự hỗ trợ của quý cổ đông trong quá trình triển khai chuẩn bị tổ chức để sự kiện chu đáo nhất.

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để buổi họp thành công tốt đẹp./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

 

TỔNG GIÁM ĐỐC: Lê Trung Hiếu

 

Trả lời